โฆษณา ปตท. ตอน Transformer (Inventing Green Campaign)

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ โดยทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)จัดทำขึ้น เพื่อสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร ซึ่งเปลี่ยนจากการดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพาทร­ัพยากรธรรมชาติมาเป็นพัฒนาองค์ความรู้ เพราะปตท.เชื่อว่าองค์ความรู้นอกจะทำให้เก­ิดนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดทรัพยากรแล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการเติบโตอย­่างยั่งยืน

โดยเนื้อหาของภาพยนตร์ชุดนี้ ได้ถูกนำเสนอผ่านผลลัพธ์ขององค์ความรู้ คือนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวในชีวิต­ประจำวัน ในช่วงกลางคืนกลับมีชีวิตขึ้นมาและออกไปทำ­ภารกิจต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ เก็บและแยกขยะในแม่น้ำ ทะเล อีกทั้งยังดูแลมนุษย์ เปรียบเหมือฮีโร่ที่มาช่วยให้ชีวิตของมนุษ­ย์ดีขึ้น

“กลุ่ม ปตท. เชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำมาซึ่งชีวิตที่ดี และยั่งยืน”